Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató

Ez a tájékoztató a Lőtér Kft., illetve a munkatársai által – a Lőtér, mint sportlétesítmény (a továbbiakban: sportlétesítmény)  működtetése kapcsán – nyújtott szolgáltatások, továbbá a Lőtér Kft. honlapjának megtekintése során tudomásra jutott személyes adatok kezelésére (ideértve a honlappal kapcsolatos cookie-k (sütik) alkalmazását és a szolgáltatások honlapon történő megrendelését, vásárlását is) alkalmazható.

(Az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak csak iránymutatásként szolgálnak a Lőtér Kft. közösségi oldalakon történő adatkezelésére. A közösségi oldalakon kezelt adatokra az adott közösségi oldal adatkezelési szabályait kell meghatározóan irányadónak tekinteni!)

 

Adatkezelési irányelvek

A Lőtér Kft. munkatársaiként a személyes adatok kezelése során tiszteletben tartjuk az adatvédelem alapelveit. Ennek megfelelően az érintett személy jogainak tiszteletben tartása érdekében biztosítjuk azt, hogy

 • a személyes adatok kezelése jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon történjen, az érintett információs önrendelkezési jogának, magánszférájának és emberi méltóságának tiszteletben tartásával;
 • a személyes adatok kezelése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;
 • a kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, és csak a szükséges adatkörre korlátozódjanak;
 • a kezelt személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, továbbá minden észszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy a pontatlan személyes adatokat helyesbítsük, vagy töröljük;
 • a személyes adatok tárolása csak olyan formában történjen, amely az érintettek azonosítását csak az adatkezelés céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé;
 • a megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával a személyes adatok megfelelő biztonságban legyenek, ideértve az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével (hozzáférésével, megváltoztatásával, megsemmisítésével, közlésével, továbbításával, törlésével), véletlen elvesztésével, megsemmisülésével vagy egyéb károsodásával szembeni védelmet is.

 

Ezért is tartjuk fontosnak ismertetni azt a folyamatot, ahogyan a sportlétesítmény igénybevételéhez kapcsolódó szolgáltatást megrendelőknek, a honlap látógatóinak, illetve a hírlevél megrendelőinek a személyes adatait kezeljük. Maradéktalanul betartjuk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) és a kapcsolódó végrehajtási jogszabályok rendelkezéseit, valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 EU (2016 április 27-i) rendelete (az ún. általános adatvédelmi rendelet – GDPR) előírásait. Természetesen még számos jogszabály rendelkezéseit figyelembe vesszük. Különösen a

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt (a továbbiakban: Ptk.),

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal össze-függő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényt (Ekertv.),

az elektronikus hírközlésről szóló 2003. C. törvényt (Eht.),

a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényt (Fgy. tv.),

a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvényt (Fttv.),

a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvényt (Pktv.),

a gazdasági reklámtevékenységről alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényt (Grtv.).

A személyes adatokat adatkezelőként, illetve adatfeldolgozóként csak a jogszabályoknak megfelelően kezelünk. Harmadik félnek személyes adatokat csak kötelező jogszabályi rendelkezés, vagy az érintett hozzájárulása, illetve kifejezett rendelkezése esetén adunk át.

 

Az adatfeldolgozóink esetében szerződéses feltételek kikötésével, valamint időszaki hatásvizsgálattal, audittal biztosítjuk azt, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait. A vállalkozásunk adatkezelésében és adatfeldolgozásában résztvevők csak előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.

 

Az Ön személyes adatait technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől, illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

 

Szervezeti intézkedések keretében épületeinkben, a papíralapú és elektronikus adattárainkban folyamatosan ellenőrizzük az adatokhoz történő fizikai hozzáférést. Valamennyi munkatársunk időszaki adatbiztonsági és adatvédelmi képzésen vesz részt. A papír alapú dokumentumokat fizikai védelmet biztosítva, elzárva tartjuk. Az informatikai biztonsági intézkedések keretében – többek között – ún. tűzfalat, titkosítást, jelszóvédelmet, vírusirtó szoftvereket is használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljeskörűen biztonságos adattovábbításnak. Vállalkozásunk ugyan mindent megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelési folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a honlapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni.

 

A számítógépének, okostelefonjának, illetve egyéb internethasználatra, adatkezelésre alkalmas eszközének a védelme az Ön felelőssége is! A biztonságtudatos adatkezelés érdekében arra kérjük, gondosan védje a telefonját, a számítástechnikai eszközeit, illetve ezek használatához társított ún. belépési adatokat (felhasználónevét, hozzáférési jelszavakat) senkivel ne ossza meg!

 

Bárkinek felvilágosítást adunk a róla kezelt adatokról szóban, vagy ha ezt írásban kéri a Lőtér Kft. címére küldött levélben, illetve a loterinfo@gmail.com címen. A személyes adatok törlését szintén ezeken a címeken lehet kérni.

 

 1. Az adatkezelő megnevezése

Adatkezelő: Lőtér Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Lőtér Kft.)

Adatkezelő cégjegyzékszáma: 01-09-928194

Adatkezelő adószáma: 14968297-2-13

Adatkezelő székhelye: 2040 Budaörs, Gyár u. 052/2 Hrsz.

Adatkezelő postacíme: 2058 Budaörs, Pf.: 97.

Adatkezelő honlapja: https://loterkft.hu/

Adatkezelő e-mail címe: loterinfo@gmail.com

Adatkezelő telefonszámai: +36 20 512-8489 (nyitvatartási időben hívható)

Adatvédelmi tisztviselő: dr. Fintha-Chen Zoltán

Adatvédelmi tisztviselő e-mail címe: dpo@budakesziloter.hu

 

Az Adatkezelési Tájékoztatóban – az Infotv. alapján – érintettnek kell tekinteni – az adatkezelés során – bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személyt. Azonosítható természetes személy az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító, vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális, vagy szociális azonosságára vonatkozó egy, vagy több tényező alapján azonosítható. Személyes adat az érintettre vonatkozó bármely információ.

 

 1. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

Az érintett jogosult arra, hogy a Lőtér Kft., mint adatkezelő és az annak megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatai vonatkozásában az Infotv-ben meghatározott feltételek szerint

 1. a) az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon (a továbbiakban: előzetes tájékozódáshoz való jog),
 2. b) kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az adatkezelő a rendelkezésére bocsássa (a továbbiakban: hozzáféréshez való jog),
 3. c) kérelmére, valamint az e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatait az adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse (a továbbiakban: helyesbítéshez való jog),
 4. d) kérelmére, valamint az e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza (a továbbiakban: az adatkezelés korlátozásához való jog),
 5. e) kérelmére, valamint az e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatait az adatkezelő törölje (a továbbiakban: törléshez való jog).

 

Ezeken túl az érintett bíróság előtt jogorvoslattal élhet (az eljárást a lakóhely, tartózkodási hely szerint illetékes törvényszék előtt is megindítható), illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását kezdeményezheti.

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH)

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

 

2/b A Lőtér Kft. az érintett kérésére tájékoztatást ad – az érintettel kapcsolatba hozható – általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens – előfordulása esetén – körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, valamint – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatást a Lőtér Kft. az érintett kérelmének benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, – az érintett erre irányuló kérelmére – írásban adja meg. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet a Lőtér Kft.-nél még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Lőtér Kft. költségtérítést állapíthat meg. Az érintett tájékoztatását a Lőtér Kft. a jogszabályban előírt esetekben és módon megtagadhatja.

 

2/c A Lőtér Kft. a személyes adatot helyesbíti, ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a Lőtér Kft. rendelkezésére áll.

 

2/d A Lőtér Kft. a személyes adatot – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – törli, ha annak kezelése jogellenes; annak törlését az érintett kéri; a személyes adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a NAIH elrendelte.

 

2/e Törlés helyett a Lőtér Kft. zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 

2/f A Lőtér Kft. megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

 

2/g Ha a Lőtér Kft. az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követően 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén a Lőtér Kft. tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a NAIH-hoz fordulás lehetőségéről.

 

2/h Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

h1) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetében;

h2) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

h3) törvényben meghatározott egyéb esetben.

 

A Lőtér Kft. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Lőtér Kft. az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha az érintett a Lőtér Kft. így meghozott döntésével nem ért egyet, illetve, ha a Lőtér Kft. a 15 napos határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

 

2/i Az érintett a jogainak megsértése esetén a bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

2/j Kártérítés, sérelmi díj:

A Lőtér Kft. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő Lőtér Kft. felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Ha a Lőtér Kft., mint adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

A Lőtér Kft. az érintetti 2/a-h pontokban írt jogokkal kapcsolatban azokat a személyes adatokat kezeli, amelyek az érdemi döntés meghozatalához (pl. a tájékoztatás adáshoz, a helyesbítési, törlési kérelem elbírálásához) és a válasz elküldéséhez feltétlen szükséges. Az érintetti jogok gyakorlásával kapcsolatban fontos hangsúlyozni, hogy az érintett által választott jogérvényesítési formát hitelesítjük. Ha az érintett például postai úton továbbítja a Lőtér Kft. felé a kérelmét, de a nyilvántartásunkban más az érintett levelezési, tartózkodás helye, akkor ezen adat vonatkozásában az érintettet felkérjük az eltérő adat hitelesítésére.

Az érintett kérelmét és a választ a válasz elküldését követő 5 évig őrizzük meg.

 

A Lőtér Kft. fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési Tájékoztató módosítására, különös tekintettel az Infotv., a GDPR, valamint a hivatkozott jogszabályok változásának esetére.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos információk folyamatos közzététele a Lőtér Kft. honlapján, az adatkezelés menüpontban, valamint a fenti székhelyű sportlétesítmény főépületében történik.

 1. Adatkezelés a Lőtér Kft. honlapjának látogatásával kapcsolatban: A honlap látogatásával kapcsolatban az Infotv. § (1) bekezdése alapján meg kell határozni az adatkezelési tevékenység körében a következőket:

3/a Az adatkezelés ténye: A Lőtér Kft. működésével, szolgáltatásaival kapcsolatos honlap – annak látogatásakor – a működtetés, a használat megkönnyítése, a honlapon végzett tevékenység nyomon követése a honlaplátogatót érdeklő információ, tartalom megjelenítése érdekében sütiket (cookie-kat)  használ.

 

3/b Az érintettek köre: A https://loterkft.hu/ honlapot látogató valamennyi személy érintett.

3/c Az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama:

Alapműködést biztosító sütik
adatkezelés jogalapja adatkezelés célja adatkezelés időtartama kezelt adatkör
jogos érdek a honlap rendeltetésszerű működésének biztosítása munkamenet sütik:
látogatói munkamenet végéig

használatot elősegítő sütik: 6 hónapig

– csökkentett funk-cionalitású Google Analytics

– stb.

Statisztikai célú sütik
adatkezelés jogalapja adatkezelés célja adatkezelés időtartama kezelt adatkör
a honlapot látogató hozzájárulása információ gyűjtése azzal kapcsolatban, hogy a látogató hogyan használja a honlapot Sütitől függően:
– 1 percig
– munkamenet végéig
– 24 óráig
– 90 napig

– 2 évig

Google Analytics kód
_ga
_gid
_gat
_gac_<property-id>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/d Az adatkezelésre, adatfeldolgozásra, az adatok megismerésére jogosult lehetséges személyek: A Lőtér Kft. munkatársai, valamint a honlap működtetésért felelős adatfeldolgozóként a szerver-tárhelyet szolgáltató és a honlapot karbantartó gazdasági társaság munkatársai:

 

Tárhelyszolgáltató

Adatfeldolgozó: NLG-System Bt.

Cégjegyzékszám: 13-06-063659

Adószám: 21880106-2-13

székhely: 2135 Csörög, Homokbánya u. 26.

szerverterem: 1132 Budapest, Victor Hugó utca 18-22.

 

Honlapot karbantartó

Adatfeldolgozó: Varsádi Rita Éva e. v.

Egyéni vállalkozói nyilvántartási szám: 50831621

Adószám: 67836006-1-41

székhely: 2040 Budaörs, Kassai utca 63.

 

Adattovábbítás történik továbbá a Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA) által, vagy megbízásából működtetett adatfeldolgozónak. Adattovábbítás történik továbbá a Facebook Incorporation, (Facebook Corporate Secretary 1601 Willow Rd. Menlo Park, CA 94025) által, vagy megbízásából működtetett adatfeldolgozónak.

 

3/e Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése

A Google LLC adatfeldolgozói adatgyűjtését érintően a magyarországi tevékenységgel kapcsolatos képviseletre a regionális központként működtetett Google Ireland Limited (Gordon House Barrow Street Dublin 4 Dublin, D04 E5W5 Ireland, Telefonszám: +353 1 436 1000 Fax: +353 1 436 1001) illetékes.

Erre figyelemmel az érintetti jogokkal kapcsolatban lásd az Adatvédelmi Tájékoztató 2/a-h. pontjait!

 

 1. Adatkezelés a Facebook közösségi profil használatával történő kapcsolattartás esetén: A Lőtér Kft. felhasználói profillal rendelkezik a Facebook Incorporation által működtetett ún. közösségi hálón. A felhasználói profil a https://www.facebook.com/budakeszi.loter/ kapcsolati úton érhető el. A Lőtér Kft. a gazdasági működési körébe tartozó sportlétesítmény működtetéséhez tartozó tevékenységet a hivatkozott felhasználói profilhoz tartozóan nem folytat. Ezért ehhez a tevékenységhez, illetve a Lőtér Kft. honlapjához kapcsolódó adatkezelés sem történik a https://www.facebook.com/ oldalán. E közösségi oldalon a Lőtér Kft. által működtetett felhasználó profilhoz kapcsolódó adatkezelésre a hivatkozott közösségi oldalt működtető Facebook Incorporation által meghatározott, a „Regisztráció” gombra kattintást követően az érintett által elfogadottFelhasználási feltételek az irányadók. Ugyancsak a Facebook Incorporation által meghatározott Adatkezelési szabályzatból tudható meg, hogyan gyűjtik, használják fel és osztják meg az érintett adatait, a cookie-k használatára vonatkozó szabályzat pedig a cookie-k (sütik) és hasonló technológiák használatának módjáról ad tájékoztatást. (Az érintett rádiótelefonján SMS-értesítések érkezhetnek az érintettnek a Facebook Incorporation-től, az ilyen értesítési lehetőséget az érintett bármikor kikapcsolhatja.)

A Lőtér Kft. felhasználói profiljának működése során csak olyan adatot kezel, amelyet a Facebook Incorporation előzőekben említett felhasználási feltételei, szabályzatai alapján az érintettek (más felhasználók) megosztanak vele és csak olyan céllal, mértékben, időtartamban, olyan adatkörre vonatkozóan, amelyet az érintett felhasználó kifejezetten kér, illetve amilyet az érintett felhasználó nyilvánossá (mások számára) észlelhetővé tesz. A Lőtér Kft. a hivatkozott közösségi kapcsolati hálón tudomására jutott személyes adatokat nem gyűjti, gazdasági tevékenységi körébe nem vonja be, ezeket az adatokat a saját felhasználói profil működésén kívül nem kezeli, a sportlétesítmény működtetési keretébe még az érintett kifejezett kérése, hozzájárulása esetén sem. Ennek megfelelően a sportlétesítmény működtetési körébe tartozó tevékenységgel, mint szolgáltatással kapcsolatban az érintettől szolgáltatásmegrendelést nem fogad.

 

4/a Az adatkezelés ténye: A Lőtér Kft. a hivatkozott közösségi kapcsolati hálón a https://www.facebook.com/budakeszi.loter/ felhasználói profil működtetéshez tartozó adatkezelést csak a közösségi oldalon folytatja az 5. pontban leírtak szerint.

 

4/b Az érintettek köre: A https://www.facebook.com/budakeszi.loter/ felhasználói profilt ún. ismerősnek bejelölő, vagy a profilhasználat során ismertnek bejelölt valamennyi személy érintett, ahogy azok a személyek is, akik a hivatkozott felhasználói profilt „like”-olták.

 

4/c Az adatkezelés célja, jogalapja: A https://www.facebook.com/ honlapon történő közösségi kapcsolattartás. Az adatkezelés jogalapja a felhasználói fiók regisztrálása során megadott fenti adatok tekintetében az Infotv. 5. § (1) bekezdése alapján az érintett hozzájárulása. A Lőtér Kft. azoknál a felhasználóknál, akiknél a felhasználói profilhoz tartozó névjegyen látható, hogy nem töltötték be 16. életévüket, a személyes adatok kezeléséhez (az ismerősnek jelölés visszaigazolásához) ezen Adatvédelmi Tájékoztató 4/c. pontja szerint a törvényes képviselő beleegyezését tartja szükségesnek.

 

4/d Az adatkezelés időtartama: A https://www.facebook.com/ honlapon történő ún. ismerősi kapcsolattartás ideje, illetve a „like”-olás visszavonása, törlése.

 

4/e Az adatok kezelésére, feldolgozására, megismerésére jogosult lehetséges személyek: A Lőtér Kft. vezető tisztségviselője, mint a https://www.facebook.com/budakeszi.loter/ felhasználói profilt működtető személy, a felhasználói profilt ismerősnek bejelölő és a profilhasználat során ismertnek bejelölt valamennyi személy. Adatkezelésre, feldolgozásra, az adatok megismerésére jogosult továbbá a Facebook Incorporation kijelölt munkatársai, illetve a közösségi hálót működtető adatfeldolgozói.

 

4/f Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

A Facebook európai felhasználóinak adatait a Facebook Ireland Ltd. kezeli, amelyet az interneten keresztül (https://www.ripe.net/membership/indices/data/ie.facebook.html), illetve a https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970 vagy levélben, a következő címen lehet elérni: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland. Az adatkezelővel szemben a Facebook európai felügyeletét ellátó ír adatvédelmi hatósághoz is fordulhat az érintett az info@dataprotection.ie e-mail címre továbbítva levelét. A további jogokat érintően lásd az Adatvédelmi Tájékoztató 2/a-h pontjait!

 

 1. Adatkezelés az Instagram közösségi profil használatával történő kapcsolattartás esetén: A Lőtér Kft. felhasználói profillal rendelkezik a Facebook Incorporation által működtetett ún. közösségi hálón. A felhasználói profil a https://www.instagram.com/budakesziloter/ kapcsolati úton érhető el. A Lőtér Kft. a tevékenységi körébe tartozó sportlétesítmény működtetéséhez kapcsolódó szolgáltatást a hivatkozott felhasználói profilhoz tartozóan nem nyújt. Ezért a gazdasági tevékenységéhez, illetve a Lőtér Kft. honlapjához kapcsolódó adatkezelés sem történik a https://www.instagram.com/ oldalán. E közösségi oldalon a Lőtér Kft. által működtetett felhasználó profilhoz kapcsolódó adatkezelésre a hivatkozott közösségi oldalt működtető Facebook Incorporation által meghatározott, a „Regisztráció” gombra kattintást követően az érintett által elfogadottFelhasználási feltételek, valamint az Instagram adatkezelési szabályzata az irányadó. Ugyancsak a Facebook Incorporation által meghatározottan tudható meg, hogyan gyűjtik, használják fel és osztják meg az érintett adatait, a cookie-k használatára vonatkozó szabályzat pedig a cookie-k (sütik) és hasonló technológiák használatának módjáról ad tájékoztatást. (Az érintett rádiótelefonján SMS-értesítések érkezhetnek az érintettnek a Facebook Incorporation-től, az ilyen értesítési lehetőséget az érintett bármikor kikapcsolhatja.)

 

A Lőtér Kft. felhasználói profiljának működése során csak olyan adatot kezel, amelyet a Facebook Incorporation előzőekben említett felhasználási feltételei, szabályzatai alapján az érintettek (más felhasználók) megosztanak vele és csak olyan céllal, mértékben, időtartamban, olyan adatkörre vonatkozóan, amelyet az érintett felhasználó kifejezetten kér, illetve amilyet az érintett felhasználó nyilvánossá (mások számára, ideértve a Lőtér Kft-t) észlelhetővé tesz. A Lőtér Kft. a hivatkozott közösségi kapcsolati hálón tudomására jutott személyes adatokat nem gyűjti, gazdasági tevékenységi körébe nem vonja be, ezeket az adatokat a saját felhasználói profil működésén kívül nem kezeli, a sportlétesítmény működtetési keretébe még az érintett kifejezett kérése, hozzájárulása esetén sem. Ennek megfelelően a sportlétesítmény működtetési körébe tartozó tevékenységgel, mint szolgáltatással kapcsolatban az érintettől szolgáltatásmegrendelést nem fogad el.

 

5/a Az adatkezelés ténye: A Lőtér Kft. a hivatkozott közösségi kapcsolati hálón a https://www.facebook.com/budakeszi.loter/ felhasználói profil működtetéshez tartozó adatkezelést csak a közösségi oldalon folytatja az 5. pontban leírtak szerint.

 

5/b Az érintettek köre: A https://www.facebook.com/budakeszi.loter/ felhasználói profilt ún. ismerősnek bejelölő, vagy a profilhasználat során ismertnek bejelölt valamennyi személy érintett, ahogy azok a személyek is, akik a hivatkozott felhasználói profilt „like”-olták, követik.

 

5/c Az adatkezelés célja, jogalapja: A https://www.facebook.com/ honlapon történő közösségi kapcsolattartás. Az adatkezelés jogalapja a felhasználói fiók regisztrálása során megadott fenti adatok tekintetében az Infotv. 5. § (1) bekezdése alapján az érintett hozzájárulása. A Lőtér Kft. azoknál a felhasználóknál, akiknél a felhasználói profilhoz tartozó névjegyen látható, hogy nem töltötték be 16. életévüket, a személyes adatok kezeléséhez (az ismerősnek jelölés visszaigazolásához) ezen Adatvédelmi Tájékoztató 5/c pontja szerinti a törvényes képviselő beleegyezését tartja szükségesnek.

 

5/d Az adatkezelés időtartama: A https://www.facebook.com/ honlapon történő ún. ismerősi kapcsolattartás ideje, illetve a „like”-olás visszavonása, törlése.

 

5/e Az adatok kezelésére, feldolgozására, megismerésére jogosult lehetséges személyek: A Lőtér Kft. vezető tisztségviselője, mint a https://www.facebook.com/budakeszi.loter/ felhasználói profilt működtető személy, a felhasználói profilt ismerősnek bejelölő és a profilhasználat során ismertnek bejelölt valamennyi személy. Adatkezelésre, feldolgozásra, az adatok megismerésére jogosult továbbá a Facebook Incorporation kijelölt munkatársai, illetve a közösségi hálót működtető adatfeldolgozói.

 

5/f Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

A Facebook európai felhasználóinak adatait a Facebook Ireland Ltd. kezeli, amelyet az interneten keresztül (https://www.ripe.net/membership/indices/data/ie.facebook.html), illetve a https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970 vagy levélben, a következő címen lehet elérni: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland. Az adatkezelővel szemben a Facebook európai felügyeletét ellátó ír adatvédelmi hatósághoz is fordulhat az érintett az info@dataprotection.ie e-mail címre továbbítva levelét. A további jogokat érintően lásd az Adatvédelmi Tájékoztató 2/a-h pontjait!

 

A Lőtér Kft. a 3-4-5. pontokban írt esetek kivételével nem továbbít adatot Magyarország területén kívülre.

 1. Adatkezelés sportlétesítmény működtetése során: A Lőtér Kft. sportlétesítmény működtetése során a szolgáltatást megrendelő, illetve igénybe vevő személyes adatait a megrendeléshez, vásárláshoz, valamint a szolgáltatás nyújtásához tartozóan kezeli.

 

6/a A szolgáltatás igénybevételével, ellenértékének kifizetésével, valamint a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatkezelés ténye: Amennyiben a Lőtér Kft. által nyújtott szolgáltatás megrendelésére sor kerül, az ellenértékének kifizetéséről szóló számlán, a vásárlást tanúsító visszaigazoló e-mail-ben, online regisztráció során a felhasználói fiókhoz tartozóan, illetve a számviteli bizonylat példányain történik az érintett adatainak kezelése. (Készpénzzel történő fizetés, illetve bankkártyás vásárlás esetén személyes adat kezelésére nem kerül sor az érintett pénzintézeti adatainak kezelésére a szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítésével összefüggésben.)

A megvásárolt szolgáltatás igénybevételekor a Lőtér Kft. munkatársai kezelik:

– A szolgáltatás ellenértékének kifizetésekor keletkezett személyes adatokat, egyeztetve a szolgáltatás igénybevételére jogosult, kedvezményezett adataival. Ezek az adatok a kedvezményezett szolgáltatásra való jogosultságának adatai, ideértve a jogszabályban[1] meghatározott igénybevételi feltételek fennállására vonatkozó, valamint  a fegyverkezelési ismeretekre vonatkozó tanfolyammal kapcsolatos adatokat.

– Az önvédelmi célú lőfegyver tartására engedéllyel rendelkező személy évenkénti lőgyakorlatával kapcsolatos, a lőtérnapló alapján kiállított igazoláshoz köthető adatokat.

– A sportlétesítmény területén – kizárólag sportíjászati célú – számszeríjhasználattal kapcsolatos adatokat. (A használathoz történő külön hozzájárulás esetén és a lőtérre vonatkozó biztonsági előírások alkalmazása mellett.)

– A Lőtér Kft. munkatársai kezelik az érintett jogszabályban meghatározott egészségi adatait, ha ilyen adat megállapíthatósága miatt az érintettet ki kell tiltani a sportlétesítményből a vonatkozó jogszabály, illetve a Lőtér Szabályzat miatt.

 

6/b A szolgáltatás ellenértékének kifizetésével kapcsolatban az érintettek köre: A szolgáltatást megrendelő a vevő családi és utóneve, (cég neve), a vevő címe (irányítószám, közigazgatási terület neve, közterület neve és jellege, házszám, opcionálisan emelet, ajtó száma), szállítási cím (amennyiben eltér a vevő címétől, azzal azonos adatkörben), jogszabályi rendelkezés esetén az érintett adószáma, választható módon a telefonszáma, e-mail címe.

 

6/c Az adatkezelés célja, jogalapja, az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés jogszabályi kötelezettségen, a 2007. évi CXXVII. törvény 169. §-án alapul. A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni a 2000. évi C. törvény 169. (2) bekezdése alapján.

 

A sportlétesítmény szolgáltatásait igénybe vevő érintett – előző bekezdésbe nem tartozó – adatait a szolgáltatás igénybevételétől számított 4 évet követő év december 31-ig kezelik a Lőtér Kft. munkatársai.

 

6/d Az adatkezelésre, adatfeldolgozásra, az adatok megismerésére jogosult lehetséges személyek: A Lőtér Kft. szolgáltatást nyújtó munkatársai, illetve adatfeldolgozóként a Lőtér Kft. által könyveléssel megbízott gazdasági társaság munkatársai (egyéni vállalkozó), a honlapon történő vásárlás-regisztráció esetén a szerver-tárhelyet szolgáltató, valamint a honlapot karbantartó adatfeldolgozóként működtető vállalkozás munkatársai ismerhetik meg.

A sportlétesítmény szolgáltatásait igénybe vevő adatait kezelheti még a lőtér üzemetetését engedélyező, illetékes rendvédelmi szerv hatósági jogkört gyakorló képviselője, hatósági ellenőrzés keretében.

 

Tárhelyszolgáltatóként

Adatfeldolgozó: NLG-System Bt.

Cégjegyzékszám: 13-06-063659

Adószám: 21880106-2-13

Székhely: 2135 Csörög, Homokbánya u. 26.

Szerverterem: 1132 Budapest, Victor Hugó utca 18-22.

 

Honlapot karbantartóként

Adatfeldolgozó: Varsádi Rita Éva e. v.

Egyéni vállalkozói nyilvántartási szám: 50831621

Adószám: 67836006-1-41

Székhely: 2040 Budaörs, Kassai utca 63.

 

A könyveléssel megbízottként

Adatfeldolgozó neve: Adoria Könyvelő és Adótanácsadó Betéti Társaság

Cégjegyzékszám: 01-06-519495

Adószáma: 28887018-1-42

Székhely:  1162 Budapest, Állás utca 18.

 

6/e Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

Lásd az Adatvédelmi Tájékoztató 2/a-h pontjait!

 

 1. Elektronikus megfigyelés (képrögzítés) a sportlétesítmény működtetése során: A Lőtér Kft. a sportlétesítmény működtetése során képrögzítést lehetővé tevő elektronikus megfigyelőrendszert (a továbbiakban: megfigyelőrendszer) működtet. A megfigyelőrendszer főbb adatbiztonsági és adatvédelmi jellemzői: fizikailag is elkülönített hálózat, titkosított kapcsolat a kamera és a szerver közt, IP-cím szűrés, MAC-cím szűrés, titkosított jelszóval védett adminisztrációs felület, testre szabható jogosultságok a felhasználók részére, fizikailag vagy logikailag különválasztott kamera-szerver, illetve szerver-kliens kapcsolat.

 

7/a A megfigyelőrendszer működése során megvalósuló adatkezelés ténye: A megfigyelőrendszer és az ehhez kapcsolt képfelvételt biztosító kamerákkal történő adatkezelés a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi  CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Szvtv.) alapján, a lőtér területén valósul meg. A képfelvételek rögzítése akkor valósít meg személyes adatkezelést, ha a kijelölt munkaterületre, a pénztári forgalomra, valamint a lőfegyverek és lőszerek szigorú számadásos kezelésére szolgáló munkaterületre irányuló kamerák látószögébe belép az érintett. A megfigyelőrendszer működésére a sportlétesítmény területén elhelyezett kamerát ábrázoló piktogramok és szöveges tájékoztatók hívják fel a figyelmet.  A Vállalkozás a sportlétesítmény működtetéséhez kapcsolódó szolgáltatást személyesen igénybe vevő érintett, valamint a Lőtér Kft. munkatársainak egyes adatai, így különösen az érintett arcképmását és egyéb adatát (testmagasság, mozgás, metakommunikációs jelek, testbeszéd, gépjárművel történő behajtás esetén a gépjármű gyártmánya, típusa, színe és annak forgalmi rendszáma, dátuma, időpontja)  kezeli adatként.

 

7/b A megfigyelőrendszer működésével érintettek köre: A Lőtér Kft. székhelyén található sportlétesítmény területére, a szolgáltatások igénybevételére nyitva álló épületekbe belépő, illetve ott tartózkodó személyek, közöttük a vállalkozás munkavállalói.

 

7/c A megfigyelőrendszer működésének célja, jogalapja: A adatkezelés célja az, hogy az emberi élet, a testi épség, valamint a jelentős értékű, továbbá engedélyhez kötött használatú vagyontárgyak védelme, illetve az egyes különleges kezelést, szigorú számadásos használatot igénylő eszközökkel kapcsolatban megelőzze az esetleges jogsértéseket, elősegítse a jogsértések észlelését, bizonyítását, az elkövetők tettenérését, hozzájáruljon az illetékes hatósági eljárásban a felelősség tisztázásához. A jogalap a sportlétesítményhez kapcsolódó szolgáltatás kapcsán érintett {a szolgáltatást megrendelő, illetve megrendelni kívánó, illetve az őt kísérő, valamint a vállalkozást, mint megrendelőt e minőségében kiszolgáló (szállító)} személy, továbbá a Lőtér Kft. munkatársának hozzájárulása, az Szvtv. 30. és 31. §-ai, illetve a munkatársak vonatkozásában  a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Munka tv.) 11. és 11/A. §-ai.

 

7/d A megfigyelőrendszer működtetője, a működésével kapcsolatos adatkezelés időtartama és helye: A megfigyelőrendszer működtetője a Vállakozás, az adatkezelés helye a sportlétesítmény központi objektuma. Általános szabályként a hang- és képfelvétel elkészültét, egyben automatikus rögzítését követő 3. munkanap az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés időtartama a 7/e pont esetén kivételesen 30 nap.

 

7/e Az adatkezelésre, adatfeldolgozásra, az adatok megismerésére jogosult lehetséges személyek: A kamerák felvételének megtekintésére kizárólag a Lőtér Kft. vezető tisztségviselőjének, mint üzemeltetőnek van jogosultsága. A Lőtér Kft. a rögzített felvételekbe történő betekintéseket, az azt végző személy nevét, az adatok megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvben rögzíti.

A felvételekről külön biztonsági másolat nem készül.

Adattovábbításra kizárólag jogellenes magatartásra vagy kötelezettségszegésre tekintettel folyamatban lévő eljárás esetén, az azokat lefolytató bíróság, rendőrség és más hatóság felé van lehetőség. Az átadott adatok körébe a megfigyelőrendszer által készített, releváns információt tartalmazó felvételek tartozhatnak, valamint a felvételen esetlegesen szereplő személyek neve.

Azon érintett, akiknek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel rögzítése érinti, érintheti, ennek igazolásával – a felvétel elkészültét követő 3 munkanapon belül – kérheti azt, hogy a megfigyelőrendszerrel a róla, vagy a jogos érdekének érvényesítésével kapcsolatban készült felvételeket a Lőtér Kft. ne törölje, ne semmisítse meg. A kérelem alapján a Lőtér Kft. az adott felvételt 30 napig megőrzi és az illetékes bíróság, rendőrség vagy más hatóság határozata alapján ez eljáró szervnek átadja.

Minden egyéb esetben a 3. munkanapot követő napon a fel nem használt (felhasználással nem érintett) felvételek törlésére kerül sor, hogy azok helyreállítása többé ne legyen lehetséges.

 

A Lőtér Kft. az Szvtv. hatálya alá nem tartozó kép- és/vagy hangfelvételt nem készít!

 

A sportlétesítmény területén, de nem a Lőtér Kft. által működtetett megfigyelőrendszerrel rögzített képfelvételek vonatkozásában az érintett jogait az érintett, illetve a kép- és/vagy hangfelvételt készítő személy egymás közötti jogviszonya határozza meg!

 

7/f Az egyes kamerák elhelyezését a Vállalkozás Adatkezelési Szabályzatának 1. számú melléklete tartalmazza.

 

7/f Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Lásd az Adatkezelési Tájékoztató 2/a-h és 7/e pontjait és az Szvtv-t.

[1]Lásd a 49/2004, (VIII. 31.) BM rendeletet.